Na niniejszej stronie znajdą Państwo informacje o tym, czym jest wirusowe zapalenie wątroby oraz wskazówki dotyczące możliwości zamówienia leków generycznych z Indii na terapię wirusowego zapalenia wątroby typu C. W celu uzyskania aktualnych, najnowszych doniesień o badaniach nad wirusowym zapaleniem wątroby, proszę wejść na stronę www.prometeusze.pl

Aby skontaktować się z tłumaczem w sprawie zamówienia leków generycznych z Indii na terapię wirusowego zapalenia wątroby, proszę napisać maila na adres: poland@gandhimedicos.com lub zadzwonić pod polski numer : +48 22 481 38 65. Szczegóły znajdą Państwo na końcu niniejszego opracowania.

Uwaga! Opracowanie nie jest wyczerpujące! W każdym przypadku, gdy pacjent podejrzewa, iż może być zakażony wirusem, powinien udać się do lekarza specjalisty. Podjęcie terapii lekami generycznymi również koniecznie musi być uzgodnione z lekarzem.

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C – GROŹNA CHOROBA POWOLI WYNISZCZAJĄCA ORGANIZM OD ŚRODKA

Obecnie na świecie jest około 500 milionów osób cierpiących na wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C! Rocznie 1 500 000 osób umiera z powodu zakażenia wirusem B lub C. Szacuje się, że w Europie zarażonych wirusem zapalenia wątroby typu C jest około 15 000 000 (2 % dorosłych obywateli). Liczba ta może być znacznie większa (wynika to faktu, iż wiele osób nie zdaje sobie sprawy z choroby). WHO szacuje, iż w regionie Europy, jedna na 50 osób może być zakażona wirusem zapalenia wątroby typu C.

Wirusowe zapalenie wątroby jest jedną z najczęstszych przyczyn marskości wątroby oraz – w efekcie – raka wątrobowokomórkowego. Prowadzi do powolnego, w wielu przypadkach bezobjawowego wyniszczenia wątroby, nie pozwalając na regeneracje tego cennego organu.

Niestety okazuje się, że wielu pacjentów, którzy cierpią na przewlekłe zapalenie nie jest świadoma swojej choroby i w związku z tym nie podejmuje żadnych działań w kierunku pozbycia się wirusa z organizmu oraz działań o charakterze prewencyjnym (w celu zminimalizowania możliwości zarażenia osób w swoim otoczeniu).

FAKTY O HEPATITIS C

 1. Wirusowe zapalenie wątroby typu C to choroba spowodowana przez wirus HCV; wirus może powodować zarówno ostre jak i chroniczne (przewlekłe) zapalenie wątroby, przybierające formę łagodnej choroby trwającej do kilku tygodni lub formę przewlekłej, trwającej całe życie przypadłości
 2. Wirus przenoszony jest poprzez krew i najczęstszą przyczyną zakażenia są: transfuzje krwi (szczególnie przed lipcem 1992 roku), częste hospitalizacje, przebyte zabiegi chirurgiczne, stomatologiczne oraz diagnostyczne (np. endoskopia), iniekcje i pobrania krwi (szczególnie tam, gdzie personel medyczny nie przestrzega zasad higieny, bezpieczeństwa pracy), brak lub niewłaściwa sterylizacja narzędzi chirurgicznych.
 3. Szacuje się, iż obecnie na świecie około 130 – 150 milionów osób choruje na przewlekłe zapalenie wątroby typu C (dane wg WHO, Światowej Organizacji Zdrowia)
 4. Chorzy narażeni są na powolną degradację komórek wątroby, która u większości pacjentów doprowadzi do marskości wątroby i raka wątroby
 5. Około 700 000 (!) osób rocznie umiera na choroby wątroby związane z wirusowym zapaleniem wątroby typu C
 6. Leki przeciwwirusowe mogą wyleczyć ponad 90 % chorych, redukując tym samym odsetek zgonów spowodowanych marskością wątroby i rakiem wątroby, jednak dostęp do LEKÓW I DIAGNOSTYKI JEST OGRANICZONY
 7. Obecnie nie ma szczepionki, która mogłaby uchronić przed zachorowaniem (badania w tym zakresie wciąż są prowadzone)
Ostre zapalenie wątroby typu C najczęściej jest bezobjawowe i rzadko wiąże się z bezpośrednim zagrożeniem życia pacjenta. Około 15 – 45 % zakażonych samoczynnie pozbywa się wirusa z organizmu w przeciągu 6 miesięcy od momentu zakażenia, bez konieczności podejmowania terapii lekami. Wśród pozostałych 55 – 85 % chorych, rozwija się postać przewlekła; ryzyko marskości wątroby lub raka wątroby w przeciągu najbliższych 20 lat wśród zakażonych wynosi 15 – 30 %. Prócz oczywistych negatywnych następstw fizycznych, częste są negatywne konsekwencje psychologiczne, takie jak stygmatyzacja chorego. Należy podkreślić, iż chorzy często doświadczają w życiu codziennym negatywnych społeczno – interpersonalnych następstw choroby. Niski poziom świadomości społeczeństwa dotyczący tego, czym jest wirus, jak można się zarazić, jak wirus jest przenoszony, jakie następstwa w organizmie wywołuje, powoduje, iż chorzy często spotykają się z niezrozumieniem, a nawet odrzuceniem ze strony innych ludzi, którzy boją się tego, co nieznane. Liczne stereotypy oraz uproszczone schematy powodują, iż niestety często pacjent (na poziomie świadomym / nieświadomym) obwiniany jest za swoją chorobę. Wynika to z tego, iż osoby postronne przypisują innym odpowiedzialność za to, co im się przytrafiło (myślenie w kategoriach: „skoro zachorował, musiał sobie na to zasłużyć, spowodować to”); mogą w prosty sposób wyjaśnić występowanie negatywnych zjawisk (takich jak choroba) poprzez przypisanie odpowiedzialności za to co się wydarzyło osobie poszkodowanej. Redukuje to ich własny lęk przed doświadczeniem czegoś niepożądanego. Pacjent z kolei, pozostawiony jest bez wsparcia ze strony innych i może to pogarszać jego fizyczne samopoczucie i redukować siły tak niezbędne w walce z chorobą. Ważne jest zatem wielostronne oddziaływanie, na każdym poziomie (medycznym, psychologicznym, interpersonalnym, społecznym) które wspomaga leczenie (nie tylko wirusowego zapalenia wątroby). Pozwala jednostce zebrać siły w walce z chorobą i „zmagazynować” odpowiednią ilość zasobów (rozumianych jako wsparcie medyczne, wsparcie społeczne ze strony najbliższych, znajomych, wsparcie na poziomie państwowym i ogólnospołecznym).

Wykluczenie społeczne może następować zarówno w wyniku tego, iż inni odsuwają się od pacjenta, „stygmatyzują go”, jak i na skutek samych działań czy myśli pacjenta – który sam dystansuje się od otoczenia, chcąc np. zminimalizować ryzyko zarażenia kogoś wirusem.

Wymienione wyżej następstwa stanowią zaledwie wierzchołek góry lodowej, natomiast za każdym zachorowaniem może stać osobista tragedia i różne trudności!

HCV – najczęstsze przyczyny zakażenia się wirusem (źródło: www.prometeusze.pl):
 1. Transfuzje krwi przed lipcem 1992 roku (brak badań na obecność HCV wśród dawców krwi)
 2. Zakażenia szpitalne: brak mycia rąk, nieużywanie i niezmienianie rękawiczek jednorazowych, używanie niewysterylizowanych, nieoczyszczonych narzędzi medycznych przez personel medyczny
 3. Zabiegi oraz badania endoskopowe oraz dializy
 4. Zabiegi stomatologiczne (szczególnie gdy stomatolog pracuje bez asysty)
 5. Wielokrotne używanie tych samych igieł w przypadku zażywania narkotyków podawanych dożylnie
 6. Wykonywanie tatuaży
 7. Zabiegi kosmetyczne i fryzjerskie – gdy dochodzi do uszkodzenia ciągłości skóry, krwawienia
 8. HCV może także zostać przeniesiony z ciężarnej matki na dziecko (ryzyko zakażenia okołoporodowego wynosi ok. 4 %)
HCV NIE JEST przenoszony poprzez karmienie piersią, jedzenie, wodę, w drodze zwykłego codziennego kontaktu takiego jak przytulanie, całowanie.


W krajach europy zachodniej, do zakażenia dochodzi najczęściej w przypadkach kontaktu z substancjami psychoaktywnymi zażywanymi dożylnie, bez zmiany igieł, w kręgach więziennych (tatuaże, ryzyko kontaktu z krwią zakażonego współwięźnia), osób wykonujących zawody wysokiego ryzyka, w którym istnieje niebezpieczeństwo kontaktu z krwią nieznajomej osoby (policja, służba zdrowia, służba więzienna etc). Do przyczyn zakażeń, które miały miejsce kilkanaście lat temu, należały m.in. brak odpowiednich standardów higieny w placówkach służby zdrowia (dopiero 25 lat temu rozpoznano wirusa) oraz brak odpowiednich warunków sanitarno – technicznych w salonach tatuażu, piercingu etc. W grupie ryzyka są również osoby, które przeszły transfuzje krwi. Oczywiście obecnie standard jest zupełnie inny i ryzyko zakażenia się wirusem w placówkach służby zdrowia jest niewielkie (poza zabiegami i badaniami endoskopowymymi oraz dializami, zabiegami stomatologicznymi).

OBJAWY

Okres inkubacji wirusa wynosi od 2 tygodni do 6 miesięcy (wg danych WHO).

Znakomita większość pacjentów nie odczuwa żadnych objawów zakażenia. Dla przewlekłej choroby wątroby spowodowanej HCV symptomy są nieswoiste, mogą to być: chroniczne zmęczenie i apatia, bóle stawów (głównie kolan), obniżenie odporności (częstsze niż u innych infekcje, szczególnie często gardła), nieznacznie podwyższona temperatura ciała (np. 36,7 - 36,8 stopni C). W badaniach biochemicznych nie zawsze próby wątrobowe są podwyższone, 1/3 zakażonych HCV ma trwale unormowane transaminazy. Niekiedy podwyższone jest OB, obniżona ilość PLT, powiększona jest śledziona.

Ostre WZW C jest zjawiskiem niezmiernie rzadkim (występuje u mniej niż 1% zakażonych) i objawiać się może: zażółceniem skóry, bólami brzucha, mdłościami, gorączką, wymiotami. We krwi obserwuje się wysokie miana transaminaz ALAT i ASPAT.

W zaawansowanym stadium choroby u 20% pacjentów występuje marskość wątroby (nadciśnienie wrotne z żylakami przełyku, wodobrzusze, encefalopatia wątrobowa) oraz może mieć miejsce pierwotny rak wątroby (ok. 2-3% zakażonych).

BADANIA DIAGNOSTYCZNE W KIERUNKU WYKRYCIA WIRUSA

WHO podkreśla, iż z powodu bezobjawowego przebiegu ostrego wirusowego zapalenia wątroby typu C w większości przypadków (około 80 %), niewielka liczba pacjentów diagnozowana jest w tej fazie. Niestety pacjenci z przewlekłym zapaleniem również relatywnie rzadko są diagnozowani (wynika to z bezobjawowego przebiegu choroby). Często pacjenci dowiadują się o chorobie, gdy cierpią już z powodu marskości wątroby. Diagnostyka przebiega najczęściej w dwóch etapach:
 1. Badanie w kierunku wykrycia przeciwciał anty – HCV. Badanie to pozwala wykryć, czy pacjent był zakażony wirusem, nie przesądza jednak o obecności wirusa w organizmie.
 2. Jeśli powyższy test wykaże wynik pozytywny – wskazane jest badanie HCV RNA PCR jakościowe – w kierunku wykrycia RNA wirusa w organizmie (jakościowe oznaczenie techniką biologii molekularnej kwasu rybonukleinowego RNA wirusa zapalenia wątroby typu C we krwi. HCV RNA staje się wykrywalny we krwi najczęściej w przeciągu 2 – 4 tygodni od momentu zakażenia). Jest to badanie konieczne, by potwierdzić obecność wirusa w organizmie, gdyż 15 – 45 % pacjentów, mimo zakażenia, zwalcza wirusa samoistnie (i we krwi tych pacjentów mogą występować tylko przeciwciała anty – HCV).
Po wykryciu wirusa we krwi, pacjent powinien poddać się badaniu, w którym oceniony zostanie postęp degradacji wątroby (biopsja albo metody nieinwazyjne jak np. FIBROSCAN).

Ponadto, WHO wskazuje iż należy przeprowadzić także badanie w kierunku określenia genotypu wirusa (obecnie wskazuje się, iż istnieje 6 genotypów i od tego zależy, jakimi lekami należy zwalczać wirusa). Możliwe jest (aczkolwiek mało prawdopodobne), iż we krwi pacjenta wykryje się więcej niż jeden genotyp wirusa.

UWAGA ! POWYŻSZE INFORMACJE NIE SĄ WYCZERPUJĄCE I W KAŻDYM PRZYPADKU LEKARZ OKREŚLA KOMPLET BADAŃ NIEZBĘDNYCH DO DIAGNOZY WIRUSA I PODJĘCIA TERAPII LEKAMI.

W celu uzyskania pełniejszych informacji, mogą Państwo wejść na stronę www.prometeusze.pl

LEKI Z INDII – praktycznie jedyna nadzieja dla chorych na wirusowe zapalenie wątroby

Leczenie wirusowego zapalenia wątroby jest w Polsce refundowane, co oznacza, że każdy pacjent może liczyć na leki, które pomogą mu w walce z chorobą. Niestety realia wyglądają tak, iż na leczenie należy czekać kilka – kilkanaście lat (w zależności od oddziału NFZ, postępu choroby, stanu wątroby) i wiele osób nie może (lub nie chce) pozwolić sobie na tak długi okres oczekiwania. Standardowa terapia trwa 12 tygodni, w niektórych przypadkach musi być jednak przedłużona do 24 tygodni (np. w sytuacji, gdy pacjent już cierpi z powodu marskości wątroby). O każdorazowej długości terapii i warunkach jej prowadzenia musi zdecydować oczywiście lekarz. Buteleczka leku (zawierająca 28 tabletek) w Polsce (w zależności od genotypu wirusa) kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych (50 000 – 60 000) w Indiach natomiast – ceny zaczynają się nawet od 45 dolarów za buteleczkę zawierającą tabletki z DACLATASVIREM! Różnice w cenie są zatem ogromne i znaczna część osób decyduje się na sprowadzenie leku.

CZYM SĄ LEKI GENERYCZNE?

Indyjskie leki generyczne to leki, które produkowane są w Indiach przy zachowaniu najwyższych standardów z zakresu wiedzy medycznej, zawierające dokładnie tę samą substancję, którą zawierają leki „oryginalne” (innowacyjne). Leki innowacyjne produkowane są przez farmaceutyczne koncerny, które mają prawo do ochrony patentu (ochrona własności intelektualnej, co do zasady regulowana w każdym państwie oraz na poziomie umów międzynarodowych) na lek na okres 20 lat (i więcej), w związku z tym mają monopol na zaopatrywanie polskich (i nie tylko) placówek, w których leczeni są pacjenci cierpiący na wirusowe zapalenie wątroby. Warunki umowne nie pozwalają na eksport leków z Indii do placówek w Polsce (oraz innych krajów europy), dlatego każdy pacjent leczony w ramach państwowego systemu opieki zdrowotnej, będzie poddany terapii lekami innowacyjnymi, wyprodukowanymi przez koncern, który ma patent na dany lek. Nie ma prawnej możliwości, by NFZ zamawiał leki „generyczne” (zamienniki) w znacznie niższej cenie. Zasada jest zatem prosta : im wyższa cena, tym dłuższe kolejki pacjentów oczekujących na terapię.

Generyki indyjskie są licencjonowane, co oznacza że wytwórcy generyku w Indiach otrzymali od firmy farmaceutycznej produkującej lek innowacyjny "patent" na produkcję tego preparatu.

Coraz więcej osób – na własny koszt – zamawia leki z Indii, by móc rozpocząć leczenie już po kilkunastu – kilkudziesięciu dniach od momentu decyzji. Skuteczność terapii (powyżej 95 %) potwierdzona badaniami klinicznymi sprawia, iż pacjenci chętnie korzystają z takiej możliwości.

Leki generyczne natomiast, to tzw. „zamienniki” leków oryginalnych. Mimo, iż ich skuteczność jest identyczna, zawierają bowiem dokładnie tę samą substancję, cena jest – jak wspomniano wyżej – znacznie niższa. Aktualnie, produkowane w Indiach zamienniki cieszą się coraz większą popularnością w USA, Rosji, krajach europy (w tym w Polsce). Niska cena i wysoka skuteczność idą w sukurs potrzebom pacjentów, którzy – gdyby nie zamienniki – skazani by byli na długie lata oczekiwania na terapię finansowaną przez państwowe jednostki opieki zdrowotnej. Zagrażający życiu i zdrowiu wirus może być natomiast zwalczony podczas 12 lub 24 tygodniowej terapii za pomocą leków generycznych, których koszt może nie przekroczyć 2000 zł.

JAKI JEST KOSZT TERAPII?

UWAGA ! Wszelkie informacje dotyczące zamówienia leków od dostawcy (ceny, warunki, sposób dostawy, informacje dotyczące zezwolenia na import), można uzyskać u polskiego tłumacza. W tym celu należy napisać na adres e – mail: poland@gandhimedicos.com lub zadzwonić pod numer +48 22 481 38 65.

Koszt uzależniony jest w głównej mierze od genotypu wirusa oraz długości planowanej terapii (w niektórych przypadkach – 8 tygodni, standardowo – 12 tygodni, terapia przedłużona – 24 tygodnie). Do kosztu leków dochodzą również koszty badań okresowych, ustalanych w każdym przypadku indywidualnie. Poniżej zamieszczone są przykładowe koszty terapii w przypadku zamówienia leku u dostawcy oferującego niskie ceny i darmową wysyłkę (oraz jeśli zachodzi potrzeba – darmowe tabletki z rybawiryną) – GANDHI MEDICOS (wszelkie informacje związane z zamówieniem można otrzymać za darmo po polsku, pisząc na adres mailowy poland@gandhimedicos.com lub dzwoniąc pod numer +48 22 481 38 65) :

DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA LEKU ZAWIERAJĄCEGO SOFOSBUVIR, NA PROŚBĘ MOŻNA ZA DARMO OTRZYMAĆ RYBAWIRYNĘ (STANDARDOWO W PROPORCJI 1 tabletka sofosbuviru : 5 tabletek rybawiryny)

WYSYŁKA O WARTOŚCI 30 $ POPRZEZ EMS JEST DARMOWA (W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA CO NAJMNIEJ 3 BUTELECZEK DOWOLNEGO LEKU).

SUGEROWANA TERAPIA WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY W PRZYPADKU GENOTYPU 1 i 4 – LEKI ZAWIERAJĄCE SOFOSBUVIR (400 MG) I LEDIPASVIR (90 MG), ZAMIENNIKI HARVONI (szczegółowe informacje dotyczące leku HARVONI zawarte są na stronie www.prometeusze.pl) :

 1. HEPCINAT LP, rozprowadzane przez: NATCO , wyprodukowane przez: NATCO , cena za jedną buteleczkę: 240 $ , cena za trzy buteleczki: 720 $
 2. MYHEP LVIR,rozprowadzane przez: MYLAN , wyprodukowane przez: MYLAN , cena za jedną buteleczkę: 180 , cena za trzy buteleczki: 540 $
 3. LEDIHEP, rozprowadzane przez: ZYDUS , wyprodukowane przez: NATCO , cena za jedną buteleczkę: 160$ , cena za trzy buteleczki: 480$
 4. LEDIFOS, rozprowadzane przez: HETERO , wyprodukowane przez: HETERO , cena za jedną buteleczkę: 220$ , cena za trzy buteleczki: 660 $ Ponadto w sprzedaży dostępne są leki:
 5. VIRPAS, rozprowadzane przez: STRIDES , wyprodukowane przez: HETERO , cena za jedną buteleczkę: 170$ , cena za trzy buteleczki: 510$
 6. SOFOCURE L, rozprowadzane przez: EMCURE , wyprodukowane przez: NATCO , cena za jedną buteleczkę: 150$ , cena za trzy buteleczki: 450 $
Zdjecie leku nie wyswietla sie Zdjecie leku nie wyswietla sie

SZACOWANY KOSZT TERAPII (na przykładzie leku LEDIHEP): 1900 zł (w zależności od kursu dolara)

SUGEROWANA TERAPIA WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY W PRZYPADKU GENOTYPU 3 – LEKI ZAWIERAJĄCE SOFOSBUVIR (400 MG) I DACLATASVIR (60 MG):

SOFOSBUVIR, 400 MG

 1. HEPCINAT, rozprowadzane przez: NATCO , wyprodukowane przez: NATCO , cena za buteleczkę: 140 $ , cena za trzy buteleczki: 420 $
 2. MYHEP, rozprowadzane przez: MYLAN , wyprodukowane przez: MYLAN , cena za buteleczkę: 110 $ , cena za trzy buteleczki: 330 $
 3. SOVIHEP, rozprowadzane przez: ZYDUS , wyprodukowane przez: ZYDUS , cena za buteleczkę: 100$ , cena za trzy buteleczki: 300$
 4. SOFOVIR, rozprowadzane przez: HETERO , wyprodukowane przez: HETERO , cena za buteleczkę: 100$ , cena za trzy buteleczki: 300$
 5. VIRSO, rozprowadzane przez: STRIDES, wyprodukowane przez: STRIDES , cena za buteleczkę: 90$ , cena za trzy buteleczki: 270$
 6. SOFOCURE, rozprowadzane przez: EMCURE , wyprodukowane przez: NATCO , cena za buteleczkę: 90 $, cena za trzy buteleczki: 270$
Zdjecie leku nie wyswietla sie zdjecie leku nie wyswietla sie

DACLATASVIR, 60 MG

 1. NATDAC, rozprowadzane przez: NATCO , wyprodukowane przez: NATCO , cena za buteleczkę: 60$ , cena za trzy buteleczki: 180$
 2. MYDACLA, rozprowadzane przez: MYLAN , wyprodukowane przez: NATCO , cena za buteleczkę: 60$ , cena za trzy buteleczki: 180$
 3. DACIHEP, rozprowadzane przez: ZYDUS , wyprodukowane przez: NATCO , cena za buteleczkę: 45$ , cena za trzy buteleczki: 135$
 4. DACLAHEP, rozprowadzane przez: HETERO , wyprodukowane przez: HETERO , cena za buteleczkę: 60$ , cena za trzy buteleczki: 180$
 5. DACTOVIN, rozprowadzane przez: STRIDES , wyprodukowane przez: HETERO, cena za buteleczkę: 45$, cena za trzy buteleczki: 135$
 6. DACLACURE, rozprowadzane przez: EMCURE , wyprodukowane przez: NATCO , cena za buteleczkę: 50$ , cena za trzy buteleczki: 150$
Zdjecie leku nie wyswietla sie Zdjecie leku nie wyswietla sie

SZACOWANY KOSZT TERAPII (na przykładzie leków MYHEP i MYDACLA): 2040 zł (w zależności od kursu dolara)

WYBÓR LEKÓW, DŁUGOŚĆ TERAPI, NADZOROWANIE I KONTROLA POSTĘPÓW LECZENIA MUSI BYĆ ZAWSZE UZGODNIONA Z LEKARZEM.

CHCĘ ZAMÓWIĆ LEKI. CO DALEJ?

 1. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić badania diagnostyczne w kierunku wykrycia RNA wirusa HCV oraz określenia genotypu wirusa. Ponadto, w celu określenia postępu degradacji wątroby można wykonać nieinwazyjne badanie wątroby metodą FIBROSCAN lub ewentualnie – biopsję wątroby.
 2. Konsultacja z lekarzem (prywatnie) w celu ustalenia, jakie są zalecane leki dla określonego pacjenta, jaka ma być długość terapii, określenia czy pacjent w ogóle może zostać poddany leczeniu (czy nie zachodzą interakcje z innymi lekami przyjmowanymi przez pacjenta).
 3. UZYSKANIE ZGODY Z URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NA SPROWADZENIE LEKU DROGĄ POCZTOWĄ NA WŁASNE POTRZEBY LECZNICZE. Zgodę na przywóz z zagranicy produktu leczniczego można otrzymać w trybie przewidzianym w art. 68 ust. 5 ustawy Prawo farmaceutyczne. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące tego, jak można uzyskać zgodę (w przypadku wątpliwości można również napisać maila na adres poland@gandhimedicos.com lub zadzwonić pod numer +48 22 481 38 65):
  1. Należy w formie pisemnej oraz elektronicznej (drogą mailową) złożyć wniosek do Pana Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wydanie zgody na PRZYWÓZ Z ZAGRANICY PRODUKTU LECZNICZEGO NA WŁASNE POTRZEBY LECZNICZE DROGĄ POCZTOWĄ (adres e – mail: pl@urpl.gov.pl, adres korespondencyjny: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02- 222 WARSZAWA)
  2. Nie ma prawnie przewidzianego wzoru wniosku czy też formularza – należy zamieścić podstawowe informacje dotyczące tego, kto jest adresatem (Pan Prezes Urzędu), kto jest wnioskodawcą (musi być to osoba zamawiająca leki), tytuł wniosku, treść (uzasadnienie)
  3. W treści należy wskazać jaki lek chce się zamówić / już się zamówiło oraz jaki jest skład (np. sofosbuvir 400 mg oraz ledipasvir 90 mg). Należy również wskazać liczbę buteleczek, którą chce się sprowadzić. UWAGA! Jeżeli pacjent zamawia mniej niż pięć lub pięć buteleczek leku, musi napisać wniosek o wydanie zgody na sprowadzenie sześciu buteleczek leku (oczywiście zamówić może trzy, zgoda wydana będzie jednak na sprowadzenie sześciu buteleczek leku).
  4. Do wniosku należy załączyć dokument w postaci dowodu, iż osoba zamawiająca lek cierpi na wirusowe zapalenie wątroby typu C – może być to skan wyników badań, wynik badania krwi w formie elektronicznej etc.
  5. Wniosek wraz z załącznikiem należy wysłać na adres mailowy oraz pocztą na adres Urzędu w Warszawie
  6. Na adres mailowy oraz pocztą – na podany adres zamieszkania wnioskodawcy – wysłana zostanie zgoda na sprowadzenie produktu leczniczego
  7. W momencie, gdy paczka zatrzymana zostanie w urzędzie celnym, należy przesłać na adres mailowy lub pocztowy urzędu uzyskaną zgodę, fakturę otrzymaną od eksportera (fakturę taką otrzymują Państwo po złożeniu zamówienia), potwierdzenie przelewu z banku
  8. UWAGA! Jeśli paczka zostanie zatrzymana w urzędzie celnym, należy liczyć się z tym, iż naliczony zostanie podatek VAT (23%)
 4. ZAMÓWIENIE I ZAKUP LEKÓW

W celu zamówienia:

Wystarczy napisać maila na adres: poland@gandhimedicos.com lub zadzwonić pod numer : + 48 22 481 38 65, a dowiedzą się Państwo wszelkich niezbędnych informacji dotyczących procedury zamówienia (otrzymają Państwo formularz zamówienia i dane niezbędne do dokonania przelewu). Już po kilkunastu – kilkudziesięciu dniach od złożenia zamówienia, można rozpocząć terapię. Wystarczy poprosić o cenę leku, a w odpowiedzi otrzymają Państwo wszelkie informacje dotyczące zamówienia. Można również od razu zamówić leki, wysyłając na podanego powyżej maila dane wysyłki. Otrzymają Państwo w odpowiedzi wszelkie niezbędne informacje dotyczące sposobu płatności, przesyłki.

* GWARANCJA PONOWNEJ WYSYŁKI PACZKI – w sytuacji, gdyby Paczka w okresie 30 dni nie dotarła do kraju docelowego (Polski) Gandhi Medicos wysyła paczkę ponownie, bez obciążania kosztami zamawiającego.

*Autor artykułu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieotrzymania Zgody. Informacje zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, stanowią wskazówkę dotyczącą procedury postępowania.
Informacje medyczne mają charakter wyłącznie informacyjny, w każdym przypadku niezbędna jest konsultacja z lekarzem.
Powyższy artykuł stanowi opracowanie popularnonaukowych materiałów, które są ogólnodostępne.
Podane ceny leków pochodzą ze strony przedsiębiorstwa z Indii – Gandhi Medicos. Sprzedaż leków nie jest prowadzona w Polsce, leki zawsze wysyłane są z Indii.
W Polsce można uzyskać pomoc tłumacza – pacjenci chcący zamówić lek, otrzymują wszelkie niezbędne informacje dotyczące zamówienia w języku polskim. Pomoc tłumacza jest darmowa.